0 το προϊόν

Το καλάθι σας είναι άδειο

Συνεχίστε τις αγορές

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΈΜΠΟΡΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ της ιστοσελίδας https://sahimerdan.net/

1. ΘΕΜΑ
1. Το παρόν έγγραφο αντιπροσωπεύει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή τους όρους χρήσης του https://sahimerdan.net/, οι οποίοι διέπουν τους κανόνες χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης μιας αγοράς και πώλησης με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.

2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΉ
2.1. Η Prima Trade Online LTD είναι εταιρεία με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στη διεύθυνση 14 Zavodska str., Sofia 1000, Bulgaria.
2.3. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

3. ΟΡΙΣΜΟΙ
3.1. Πωλητής – Prima Trade Online LTD, VAT: BG207492047
3.2.https://sahimerdan.net/ – η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος https://sahimerdan.net/, η οποία παρέχεται στους χρήστες για την πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων υπό ορισμένους όρους που συμφωνούνται μεταξύ αυτών και του e https://sahimerdan.net/.
3.3. Ιστοσελίδα – ο τομέας https://sahimerdan.net/ και τα υποτομείς του, συμπεριλαμβανομένου του υποτομέα https://sahimerdan.net/.
3.4. Πελάτης – κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο https://sahimerdan.net/ με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περιήγησης σε αυτόν, της πραγματοποίησης παραγγελιών από αυτόν, της αγοράς, της επιστροφής αγαθών κ.λπ.
3.5.Λογαριασμός – ένα τμήμα του Ιστότοπου, που σχηματίζεται από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης, το οποίο επιτρέπει στον Πελάτη να στείλει την Παραγγελία και το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη και το ιστορικό ορισμένων ενεργειών του στον Ιστότοπο (Παραγγελίες, φορολογικά τιμολόγια κ.λπ.).
3.6. Παραγγελία – ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που αντιπροσωπεύει μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, μέσω του οποίου ο Αγοραστής δηλώνει στον Πωλητή, μέσω της Ιστοσελίδας, την πρόθεσή του να αγοράσει Αγαθά και Υπηρεσίες από την Ιστοσελίδα.
3.7. Αγαθά – κάθε αντικείμενο της σύμβασης αγοράς και πώλησης από την Ιστοσελίδα.
3.8.Εκστρατεία – κάθε εμπορικό μήνυμα που αποσκοπεί στην προώθηση ορισμένων Αγαθών ή/και Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα σε περιορισμένο απόθεμα, εκτός εάν το εμπορικό μήνυμα αναφέρει ρητά το αντίθετο, για ορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον Πωλητή.
3.9. Σύμβαση – αντιπροσωπεύει μια εξ αποστάσεως σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή για την αγορά και πώληση αγαθών ή/και υπηρεσιών από την Ιστοσελίδα, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελούν οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας.
3.10. Περιεχόμενο
– όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο και με χρήση συσκευής συνδεδεμένης στο Διαδίκτυο,
– το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος του Αγοραστή προς τον Πωλητή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα ή/και με οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας,
– κάθε πληροφορία που παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο από υπάλληλο/συνεργάτη του Πωλητή στον Αγοραστή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα για την εξ αποστάσεως διαβίβασή της,
– τις πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες ή/και τα τιμολόγια που εφαρμόζει ο Πωλητής σε ορισμένο χρονικό διάστημα,
– τις πληροφορίες που αφορούν τους Πελάτες και σχετίζονται με τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες ή/και τα ισχύοντα τιμολόγια από τρίτους με τους οποίους ο Πωλητής έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με κάποια μορφή,
– δεδομένα σχετικά με τον πωλητή ή άλλα δεδομένα που τον αφορούν.
3.11. Ενημερωτικό δελτίο – ένα μέσο περιοδικής ενημέρωσης σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Πωλητής και τις προσφορές, που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, χωρίς να δεσμεύει ή να θέτει υπό αίρεση την ευθύνη του Πωλητή όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.
3.12. Συναλλαγή – η ενέργεια της https://sahimerdan.net/ για την επιστροφή χρημάτων στον Αγοραστή ως αποτέλεσμα της ακύρωσης ή της μη εκτέλεσης μιας σύμβασης αγοράς και πώλησης από την Ιστοσελίδα, η οποία πραγματοποιείται μόνο με τραπεζικό έμβασμα.

3.13.Προδιαγραφές – όλα τα χαρακτηριστικά ή/και οι περιγραφές των Αγαθών και των Υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στην περιγραφή τους.
3.14. Ανασκόπηση – γραπτή αξιολόγηση από τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, αξιολόγηση που βασίζεται στην προσωπική εμπειρία και τις ικανότητες του αξιολογητή για να κάνει ποιοτικά σχόλια και να πει αν το προϊόν ή η υπηρεσία ανταποκρίνεται ή όχι στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
3.15. Βαθμολόγηση – μια μέθοδος έκφρασης του επιπέδου ικανοποίησης ενός συγκεκριμένου χρήστη/πελάτη/αγοραστή σε σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η βαθμολογία εκφράζεται με τη μορφή αστεριών και κάθε προϊόν μπορεί να λάβει βαθμολογία από ένα έως πέντε αστέρια. Αυτός ο βαθμός ικανοποίησης θα συνοδεύεται πάντα από την κριτική που γράφει ο Χρήστης/Πελάτης/Αγοραστής ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
3.16. Σχόλιο – αξιολόγηση ή κριτική παρατήρηση, στο τέλος μιας Ανασκόπησης ή άλλου σχολίου.
3.17. Ερώτηση – Μια μορφή προσέγγισης άλλων Χρηστών/Πελατών/Αγοραστών προκειμένου να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της αντίστοιχης σελίδας.
3.18.Απάντηση – γραπτή πληροφορία που παρέχεται στον Χρήστη/Πελάτη/Αγοραστή που έχει θέσει μια ερώτηση στον ιστότοπο, στη σελίδα ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Η απάντηση είναι μια εξήγηση που παρέχεται από έναν Χρήστη/Πελάτη/Αγοραστή σε έναν άλλο Χρήστη/Πελάτη/Αγοραστή στο πλαίσιο ενός διαλόγου.

4. ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
4.1. Οι γενικοί όροι της ιστοσελίδας https://sahimerdan.net/ είναι υποχρεωτικοί για όλους τους χρήστες της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
4.2. Οποιαδήποτε χρήση αυτής της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ σημαίνει ότι έχετε (α) να διαβάσετε προσεκτικά τους γενικούς όρους χρήσης του και (β) έχουν συμφωνήσει να τις τηρούν άνευ όρων.
4.3. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από το https://sahimerdan.net/ ανά πάσα στιγμή με την ενημέρωσή τους. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν άμεσα και είναι δεσμευτικές για όλους τους χρήστες/πελάτες.
4.4.Το https://sahimerdan.net/ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του ή αν αυτές επιβάλλονται δυνάμει ισχύουσας κανονιστικής πράξης. Μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ για παραγγελίες που έχουν ήδη παραδοθεί και επιβεβαιωθεί.
4.5. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των γενικών όρων, το https://sahimerdan.net/ θα ενημερώνει τους Πελάτες του σχετικά, δημοσιεύοντας τις αλλαγές στον Ιστότοπο. Υπό αυτή την έννοια, εσείς, ως Πελάτης, έχετε την υποχρέωση να ελέγχετε για πιθανές αλλαγές στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε.
4.6. Εάν κάποια από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας αποδειχθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, ανεξάρτητα από τον λόγο που την προκάλεσε, αυτό δεν συνεπάγεται την ακυρότητα ή την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων.
4.7.https://sahimerdan.net/ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Ωστόσο, δεδομένων των πιθανών τεχνικών σφαλμάτων ή παραλείψεων σε αυτές τις πληροφορίες, το https://sahimerdan.net/ διευκρινίζει ότι οι εικόνες των προϊόντων έχουν ενημερωτικό και ενδεικτικό χαρακτήρα, επομένως τα παραδοτέα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες λόγω αλλαγής των χαρακτηριστικών ή του σχεδιασμού τους.
4.8. Τα χαρακτηριστικά ή οι τιμές των προϊόντων που περιγράφονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μπορούν να τροποποιηθούν από το https://sahimerdan.net/ ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα.
4.9. Είναι πιθανό, λόγω του περιορισμένου χώρου και της συνεπούς δομής των πληροφοριών, οι περιγραφές των προϊόντων να είναι μερικές φορές ελλιπείς. Ωστόσο, στο https://sahimerdan.net/ προσπαθούμε να παρέχουμε τις πιο σχετικές και συναφείς πληροφορίες.
4.10. Όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται σε προωθητικές ενέργειες/δημοπρασίες, πωλούνται και παραδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

4.11. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Το https://sahimerdan.net/ δεν είναι υπεύθυνο για την πολιτική απορρήτου των ιστότοπων που δεν διαχειρίζεται, ούτε για άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

5. ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
5.1. Με την καταχώριση μιας παραγγελίας στον ιστότοπο, ο Αγοραστής συμφωνεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να δηλώσει την επιθυμία του να παραλάβει τα σχετικά αγαθά από τον Πωλητή έναντι πληρωμής.
5.2. Ο Πωλητής θα σας στείλει μια ειδοποίηση για την καταχώριση της παραγγελίας στο σύστημά του, η οποία δεν σημαίνει αποδοχή, επιβεβαίωση ή δέσμευση για την εκτέλεσή της. Ο Πωλητής προβαίνει σε αυτή την ειδοποίηση ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή τηλεφωνικά.
5.3. Υπό αυτή την έννοια, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει μέρος ή το σύνολο των αγαθών ή να μην εκπληρώσει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της παραγγελίας κατά τη διακριτική του ευχέρεια, μεταξύ άλλων, αλλά όχι μόνο, λόγω εξάντλησης της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων τους ή αλλαγής της τιμής. Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Σε αυτή την περίπτωση, η μόνη ευθύνη του Πωλητή είναι να επιστρέψει το τίμημα των αγαθών που είχε λάβει προηγουμένως.
5.4. Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη θεωρείται ότι έχει συναφθεί τη στιγμή που ο Πελάτης λαμβάνει το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή/και μέσω SMS που αποστέλλεται στο τηλέφωνό του μετά από ειδοποίηση του Πωλητή ότι είναι έτοιμος να αποστείλει τα αγαθά από την παραγγελία ή να παράσχει την υπηρεσία.
5.5. Η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή αποτελείται από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τις πληροφορίες που ζητούνται και παρέχονται από τον Αγοραστή στην Ιστοσελίδα.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΠΩΛΉΣΕΩΝ
6.1. Η πρόσβαση στον ιστότοπο https://sahimerdan.net/ με σκοπό την καταχώριση μιας παραγγελίας επιτρέπεται σε κάθε Πελάτη.
6.2.https://sahimerdan.net/ διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να περιορίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε Πελάτη στην εκτέλεση μιας παραγγελίας ή/και σε οποιονδήποτε από τους πιθανούς τρόπους πληρωμής, εάν κρίνει ότι αυτό θα ήταν επιζήμιο για την www.bearhouse. biz με οποιονδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο δικαίωμα του Πελάτη είναι να επικοινωνήσει με το https://sahimerdan.net/ για να ενημερωθεί σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων. Το https://sahimerdan.net/ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ο Πελάτης ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ανεξάρτητα από την ορθότητα ή την εγκυρότητά της.
6.3. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει απόψεις σχετικά με τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνεί με το https://sahimerdan.net/ στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην ενότητα “επαφές” του ιστότοπου. Γνώμες ή μηνύματα που περιέχουν άσεμνες λέξεις ή ακατάλληλο λεξιλόγιο θα αφαιρούνται από τον ιστότοπο ή θα αγνοούνται. Ο Πωλητής έχει την ελευθερία να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον Πελάτη χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει τις ενέργειές του σε σχέση με αυτό.
6.4. Η επικοινωνία με τον Πωλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω άμεσης επικοινωνίας μαζί του ή στις διευθύνσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο στην ενότητα “Επικοινωνία”. Ο πωλητής έχει την ελευθερία να χειρίζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει χωρίς να χρειάζεται να τις δικαιολογήσει.
6.5. Σε περίπτωση ασυνήθιστα υψηλής κίνησης στο Διαδίκτυο, το https://sahimerdan.net/ διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει προσωρινά την πρόσβαση στον ιστότοπο.
6.6.https://sahimerdan.net/ μπορεί να δημοσιεύει διαφημιστικές ή προωθητικές πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες για ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων.
6.7. Όλες οι τιμές των Αγαθών ή/και Υπηρεσιών στον ιστότοπο είναι τελικές, ανακοινώνονται σε Λέσχες Βουλγαρίας (BGN) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των άλλων φόρων ή τελών που απαιτούνται από το νόμο.

6.8. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, η τιμή των αγαθών, τύπου ηλεκτρονικών συσκευών, που ανακοινώνονται στον Ιστότοπο περιλαμβάνει το πράσινο τέλος. Σε περίπτωση που ο Πελάτης/Αγοραστής ζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή αξία του ποσού που προστίθεται στην τιμή των Αγαθών, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση https://sahimerdan.net/.
6.9. Στην περίπτωση ηλεκτρονικών ή τραπεζικών πληρωμών, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα σε σχέση με αμοιβές, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Αγοραστή σε σχέση με την ίδια τη συναλλαγή, καθώς και στις περιπτώσεις ανταλλαγής συναλλάγματος, που εφαρμόζεται από την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα του πελάτη, σε περιπτώσεις όπου το νόμισμα είναι διαφορετικό από το BGN. Τα έξοδα που σχετίζονται με τις πληρωμές αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον Αγοραστή.
6.10. Όλες οι εικόνες που τοποθετούνται στον Ιστότοπο έχουν μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν μια ορισμένη ιδέα για το είδος του προϊόντος/υπηρεσίας που προσφέρεται και όχι να το αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ορισμένες από τις εικόνες των Αγαθών ή των Υπηρεσιών στον Ιστότοπο (στατικές/δυναμικές εικόνες/παρουσιάσεις πολυμέσων/κ.λπ.) να μην ανταποκρίνονται στην εμφάνιση των σχετικών Αγαθών ή να δημιουργούν λανθασμένη εντύπωση για την προσφερόμενη Υπηρεσία. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε ευθύνη του Πωλητή για τέτοιες μη συμμορφώσεις.

7. ΧΡΉΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΆΒΩΝ
7.1. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την εκτέλεση των Υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να ενημερώσει ή να λάβει τη συγκατάθεση του Αγοραστή για το σκοπό αυτό. Ο Πωλητής θα είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες αυτών των υπεργολάβων ως δικές του.

8. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ
8.1. Το περιεχόμενο, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο “Ορισμοί”, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λογότυπων, των γραφικών εικόνων ή επιγραφών, των εμπορικών συμβόλων, των δυναμικών συμβόλων, των κειμένων ή/και του περιεχομένου πολυμέσων της Ιστοσελίδας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του https://sahimerdan.net/.
8.2.Το https://sahimerdan.net/ κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Ιστότοπο, είτε ανήκουν σε αυτό είτε έχουν αποκτηθεί μέσω συμβατικών αδειών είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
8.3. Τίποτα στην απομακρυσμένη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του https://sahimerdan.net/ και του Πελάτη δεν θα θεωρηθεί ως άδεια του https://sahimerdan.net/ να αντιγράψει, να διανείμει, να δημοσιεύσει, να παράσχει σε τρίτους, να τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων, του περιεχομένου πολυμέσων της Ιστοσελίδας ή των περιγραφών των Αγαθών ή των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής οποιουδήποτε εξωτερικού περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, αφαιρώντας τα σήματα που υποδηλώνουν την κυριότητα του https://sahimerdan.net/ επί του Περιεχομένου. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει, να πωλήσει, να διανείμει υλικό που δημιουργείται από την αναπαραγωγή (αντιγραφή), τροποποίηση ή δημοσίευση του Περιεχομένου, παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του https://sahimerdan.net/.
8.4. Οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο ο Πελάτης έχει πρόσβαση, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσβασης, υπόκειται στη ρύθμιση των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων.
8.5. Ο Πελάτης μπορεί να αντιγράψει, να μεταβιβάσει ή/και να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς, μόνο στις περιπτώσεις που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου του παρόντος εγγράφου.

8.6. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς μόνο και μόνο εφόσον έχει λάβει την έγγραφη συγκατάθεση του https://sahimerdan.net/ για το σκοπό αυτό και μόνο για το μέρος του Περιεχομένου, τον τρόπο και την έκταση της χρήσης του, καθώς και εντός των χρονικών ορίων, για τα οποία έχει δοθεί ρητά η συγκατάθεση αυτή. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη ή διαφορετική χρήση του Περιεχομένου θα θεωρείται παραβίαση της παρούσας συμφωνίας μεταξύ του https://sahimerdan.net/ και του Πελάτη και παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του https://sahimerdan.net/, το οποίο δικαιούται να θεωρήσει τον Πελάτη υπεύθυνο γι’ αυτό.
8.7. Η απλή αποστολή στον Πελάτη ή η παραπομπή στο Περιεχόμενο ή σε μέρη αυτού από το https://sahimerdan.net/ δεν θεωρείται ως συγκατάθεση του https://sahimerdan.net/ να επιτρέψει στον Πελάτη να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο ή μέρη αυτού για δικούς του σκοπούς, εκτός από τις προσωπικές του ανάγκες, ανεξάρτητα από τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το https://sahimerdan.net/.
8.8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες γενικούς όρους ή σε οποιαδήποτε άλλη ρητή γραπτή συγκατάθεση του https://sahimerdan.net/.

9. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
9.1. Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί παραγγελίες στον Ιστότοπο προσθέτοντας τα επιθυμητά Αγαθά ή/και Υπηρεσίες στο καλάθι αγορών, ακολουθώντας τα βήματα που υποδεικνύονται στον Ιστότοπο για να ολοκληρώσει και να υποβάλει τη σχετική παραγγελία.
9.2.Κάθε Προϊόν ή/και Υπηρεσία που προστίθεται στο καλάθι αγορών είναι διαθέσιμο για αγορά εντός των διαθέσιμων ποσοτήτων. Η προσθήκη ενός Προϊόντος ή/και μιας Υπηρεσίας στο καλάθι αγορών χωρίς να ολοκληρωθεί, δεν έχει ως αποτέλεσμα την καταχώριση της παραγγελίας και την αυτόματη αποθήκευση του Προϊόντος/της Υπηρεσίας.
9.3. Ο πωλητής αναλαμβάνει την ευθύνη για την παράδοση ενός μόνο προϊόντος σε μια καταχωρημένη παραγγελία. Ο υπόλοιπος αριθμός προϊόντων του ίδιου μοντέλου θα επιβεβαιωθεί ή θα απορριφθεί ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες.
9.4. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση και είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι όλα τα δεδομένα αγοράς που έχει ζητήσει μέσω της συμπληρωμένης και αποσταλείσας στον Πωλητή παραγγελίας του είναι αληθή, πλήρη και ακριβή κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.
9.5. Με την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης επιτρέπει στον Πωλητή να επικοινωνήσει μαζί του με κάθε δυνατό τρόπο, όταν αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με την παραγγελία που δόθηκε ή τη συναφθείσα Σύμβαση.
9.6. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει (ακυρώσει) την παραγγελία του Πελάτη, για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη. Η ακύρωση της παραγγελίας δεν συνεπάγεται καμία ευθύνη ή μεταγενέστερη υποχρέωση οποιουδήποτε από τα μέρη έναντι του άλλου σε σχέση με αυτήν και, κατά συνέπεια, κανένα από τα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο μέρος για την ακύρωσή της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– μη αποδοχή της συναλλαγής για ηλεκτρονική πληρωμή από την τράπεζα έκδοσης του Πελάτη,
την πραγματοποίηση της νομισματικής συναλλαγής, η οποία δεν οδηγεί στην είσπραξη χρημάτων στο λογαριασμό του Πωλητή κατά τις ηλεκτρονικές πληρωμές
– τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη στον Ιστότοπο είναι ελλιπή ή/και εσφαλμένα.
9.7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει να ακυρώσει τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας ακύρωσης που του έχει χορηγηθεί από τον Πωλητή, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει την προπληρωμένη παραγγελία εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε την ειδοποίηση του Πελάτη , ότι παραιτείται από τη Σύμβαση. Το ποσό θα επιστραφεί ως εξής, χωρίς να επιβαρυνθεί ο Πελάτης με πρόσθετα έξοδα:
– Πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα – με επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό από τον οποίο έγινε η πληρωμή
– Πληρωμές με αντικαταβολή – σε τραπεζικό λογαριασμό που παρέχεται επιπλέον από τον Πελάτη

9.8. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή του ποσού σε περιπτώσεις υπαναχώρησης από τη συναφθείσα Σύμβαση μέχρι την παραλαβή των πωληθέντων αγαθών ή μέχρι την παραλαβή της απόδειξης ότι έχουν αποσταλεί, σε περίπτωση που δεν προσφέρθηκε να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, όποιο από τα δύο γεγονότα συνέβη νωρίτερα.
9.9. Μόνο οι καταναλωτές κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή έχουν δικαίωμα επιστροφής αγαθών σε σχέση με τα αγαθά που προσφέρονται από την ιστοσελίδα https://sahimerdan.net/, υπό την προϋπόθεση ότι, όταν παραγγέλλονται περισσότερα από ένα είδη μιας συγκεκριμένης μάρκας και ενός μοντέλου αγαθών, η συσκευασία μόνο ενός προϊόντος αποσφραγίστηκε και τα υπόλοιπα επιστράφηκαν στον πωλητή σφραγισμένα.
9.10. Σε περίπτωση που τα αγαθά ή/και η υπηρεσία που παραγγέλθηκαν και πληρώθηκαν εκ των προτέρων από τον Πελάτη δεν μπορούν να παραδοθούν/παρασχεθούν από τον Πωλητή, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά και θα επιστρέψει τα ήδη πληρωθέντα αγαθά ή/και την υπηρεσία στο λογαριασμό του Πελάτη, σε διάστημα 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής διαπίστωσε το γεγονός αυτό ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο Αγοραστής εξέφρασε σαφώς την επιθυμία του να καταγγείλει τη Σύμβαση.
9.11. Οι όροι και η διαδικασία επιστροφής ή ανταλλαγής δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας (στη σελίδα τίτλου, καθώς και σε κάθε σελίδα προϊόντος). Μπορείτε να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ΕΔΩ.

10. ΑΓΑΘΆ/ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ Ο ΠΕΛΆΤΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΆΡΝΗΣΗΣ
10.1. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συναφθείσα συμφωνία στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– κατά την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον έμπορο και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος άρνησης,
– κατά την παράδοση αγαθών που, λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητά τους ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής,
– κατά την παράδοση σφραγισμένων προϊόντων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους που σχετίζονται με την υγιεινή ή την προστασία της υγείας,
– όταν παραδίδονται εμπορεύματα τα οποία, μετά την παράδοση και λόγω της φύσης τους, έχουν αναμιχθεί με άλλα εμπορεύματα από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν,

11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ
11.1. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής συμφωνεί ότι, παρέχοντας οποιαδήποτε προσωπικά ή άλλα δεδομένα του, συμφωνεί ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την τελευταία για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) τη διατήρηση του λογαριασμού του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησης παραγγελιών, της αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων, της τιμολόγησης, της επίλυσης διαφορών με τους Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές σχετικά με τις παραγγελίες τους ή της διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους- (2) την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων, περιοδικών ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS- (3) τη διενέργεια έρευνας αγοράς, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πωλήσεων και της συμπεριφοράς των πελατών/καταναλωτών.

11.2. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής συμφωνεί να παραχωρήσει στην https://sahimerdan.net/ απεριόριστη πρόσβαση σε όγκο και χρόνο σε οποιοδήποτε υλικό και πληροφορία αποστέλλει στον Πωλητή μέσω ή σε σχέση με την Πλατφόρμα, ανεξάρτητα από το αν έχει τοποθετήσει μια παραγγελία και έχει ολοκληρώσει μια συναλλαγή μέσω της Πλατφόρμας. Η https://sahimerdan.net/ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να δημοσιεύει, να τροποποιεί, να μεταδίδει και να διανέμει αυτές τις πληροφορίες ή το υλικό. Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι η https://sahimerdan.net/ μπορεί να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται ελεύθερα για τους δικούς της σκοπούς τις ιδέες, τις έννοιες ή την τεχνογνωσία που της έχει παράσχει ο Πελάτης με οποιονδήποτε τρόπο μέσω ή σε σχέση με την Πλατφόρμα ή τις ενέργειες/δράσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Πελάτης μέσω ή σε σχέση με την Πλατφόρμα. Η https://sahimerdan.net/ δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο ως εμπιστευτικές, στο βαθμό που δεν υποχρεούται να το πράξει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11.3. Παρέχοντας τα δεδομένα του στην https://sahimerdan.net/ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του να επικοινωνήσει με την https://sahimerdan.net/ ή με τρίτους που είναι μεταφορείς, συνεργάτες της https://sahimerdan.net/ και είναι προμηθευτές υπηρεσιών μάρκετινγκ, κρατικές, δημοτικές ή μη κυβερνητικές υπηρεσίες κ.λπ.

ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
12.1. Τη στιγμή που ο Πελάτης δημιουργεί λογαριασμό στην Πλατφόρμα, έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη μηνυμάτων συναλλαγών.

12.2. Ο Αγοραστής/Χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συγκατάθεση που έχει δώσει στον Πωλητή για τη λήψη Εμπορικών Επικοινωνιών, η οποία μπορεί να εκφραστεί ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή των ρυθμίσεων στο Λογαριασμό του στο Λογαριασμό του ή με την επικοινωνία με τον Πωλητή.

12.3. Η άρνηση λήψης εμπορικών μηνυμάτων δεν σημαίνει αυτόματη άρνηση της συγκατάθεσης για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης.

12.4. Αφού προσθέσετε τα εμπορεύματα στο ακόλουθο τμήμα του λογαριασμού:

12.4.1. “Το καλάθι μου”, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Αγοραστή/Χρήστη σχετικά με:

Αλλαγή της τιμής των Αγαθών ή Υπηρεσιών στην ενότητα “Το καλάθι μου”
Παραπομπές για αγαθά παρόμοια με αυτά που προστίθενται στο τμήμα “Το καλάθι μου
Διαθεσιμότητα αγαθών στην ενότητα “Το καλάθι μου”
12.4.2. “Αγαπημένα”, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Αγοραστή/Χρήστη σχετικά με:

Αλλαγή της τιμής των αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν προστεθεί στην ενότητα Αγαπημένα
συστάσεις για αγαθά ή υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που προστίθενται στην ενότητα Αγαπημένα
Διαθεσιμότητα αγαθών

12.4. Μετά την αγορά του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας, η https://sahimerdan.net/ θα στέλνει στον Αγοραστή / Χρήστη εμπορικά μηνύματα σχετικά με:

Προσφορές για αγαθά ή υπηρεσίες που συνιστάται να χρησιμοποιούνται μαζί με τα αγορασθέντα αγαθά.
Ο Πελάτης/Χρήστης μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή από τη λήψη εμπορικών μηνυμάτων σύμφωνα με το άρθρο. 12.2 ανωτέρω, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής που δημοσιεύεται στις εμπορικές ανακοινώσεις που λαμβάνει από την https://sahimerdan.net/ ή επικοινωνώντας με την https://sahimerdan.net/ για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για έρευνα αγοράς και καταναλωτών. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο έρευνας αγοράς και καταναλωτών για διαφημιστικούς σκοπούς. Λεπτομερείς πληροφορίες (ιδίως σχετικά με την αξιολόγηση των αναρτήσεων σας) μπορείτε να βρείτε στο πλαίσιο της αντίστοιχης έρευνας ή στον τόπο όπου κάνετε τις αναρτήσεις σας. Οι απαντήσεις σας στις έρευνες χρηστών δεν αποστέλλονται σε τρίτους, ούτε δημοσιεύονται. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για έρευνα αγοράς ανά πάσα στιγμή δωρεάν κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που δημοσιεύεται σε οποιοδήποτε μήνυμα ή επικοινωνώντας με την https://sahimerdan.net/.

13. ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΉ
13.1. Οι τιμές των Αγαθών και Υπηρεσιών που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα https://sahimerdan.net/ είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, καθώς και όλους τους άλλους φόρους και τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
13.2. Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και η προθεσμία πληρωμής κατά την έκδοση των τιμολογίων καθορίζονται σε κάθε παραγγελία.
13.3. Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
13.4. Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Πελάτη τιμολόγιο για τα παραγγελθέντα και παραδοθέντα Αγαθά/παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη.
13.5.https://sahimerdan.net/ εκδίδει τιμολόγιο για κάθε πληρωμή στο πλαίσιο μιας παραγγελίας μέσω της οποίας ο Πελάτης έχει αγοράσει αγαθά και για την οποία ο Πελάτης έχει ζητήσει ρητά την έκδοση τιμολογίου. Ο Πελάτης είναι στην ευχάριστη θέση να παραλάβει το τιμολόγιο φυσικά μαζί με τα Αγαθά, καθώς και ηλεκτρονικά στο e-mail που έχει ορίσει ο Πελάτης στον Λογαριασμό του ή με μεταφόρτωσή του στον ίδιο τον Λογαριασμό. Σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα πληρωμής δεν είναι διαθέσιμα για περισσότερες από 48 (σαράντα οκτώ) ώρες στο Λογαριασμό, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.
13.6. Για την ορθή σύνταξη του τιμολογίου για τη σχετική παραγγελία, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει συνεχώς τα στοιχεία του λογαριασμού του. Ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχονται στη σχετική εντολή για να διασφαλίσει ότι είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς.

13.7. Για τους σκοπούς της ορθής τιμολόγησης και ενόψει της συναφθείσας συμφωνίας για την τραπεζική πληρωμή των μεταφορών χρημάτων μεταξύ της https://sahimerdan.net/ και της αδειοδοτημένης εταιρείας ταχυμεταφορών Econt, ΔΕΝ εκδίδεται απόδειξη μετρητών. Για την πληρωμή που πραγματοποιεί ο πελάτης, η Econt εκδίδει απόδειξη ταχυδρομικής μεταφοράς για την αξία της οφειλόμενης αντικαταβολής. Η απόδειξη αυτή είναι ένα νομικά αναγνωρισμένο έγγραφο, που απαλλάσσει τον έμπορο από την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης. Η νομική βάση για την υπηρεσία είναι το διάταγμα αριθ. H – 18 του 2006, άρθρο 3 σχετικά με την “Καταγραφή και αναφορά των πωλήσεων”. Σύμφωνα με το κείμενο του κανονισμού, μία από τις επιλογές που σας απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικής απόδειξης είναι να σας καταβάλλεται η πληρωμή με ταχυδρομική εντολή πληρωμής. Η υπηρεσία αυτή πρέπει να εκτελείται από αδειοδοτημένο ταχυδρομικό φορέα, όπως η Econt.
Η ίδια η υπηρεσία αντικαταβολής μέσω ταχυδρομικής μεταφοράς χρημάτων δεν απαιτεί καμία πρόσθετη προσπάθεια από τον έμπορο ή τον πελάτη του.

13.8. Τα τιμολόγια εκδίδονται με την επιλογή “By Bank”, δεδομένου ότι η Εταιρεία προμηθευτών λαμβάνει τα εμβάσματα μέσω τράπεζας.

14. ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΏΝ
14.1. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα παραγγελθέντα και αγορασθέντα Αγαθά μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών σε διεύθυνση που έχει υποδείξει ο Αγοραστής ή στο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών, ανάλογα με την επιλογή του Πελάτη.
14.2. Ο Πωλητής εξασφαλίζει την κατάλληλη συσκευασία των αγαθών και την αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων.

15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
15.1. Ο Πωλητής προσφέρει όλα τα Αγαθά στην Ιστοσελίδα με εγγύηση, εφόσον αυτό ανακοινώνεται στις πληροφορίες για τα σχετικά αγαθά που διατίθενται στην ιστοσελίδα https://sahimerdan.net/.
15.2 Όσον αφορά τα αγαθά που πωλούνται και παρέχονται από το https://sahimerdan.net/, τα πιστοποιητικά εγγύησης εκδίδονται από τον κατασκευαστή ή εκδίδονται από το https://sahimerdan.net/.
15.4. Τα πιστοποιητικά εγγύησης που εκδίδονται από το ίδιο το https://sahimerdan.net/ θα αποστέλλονται στον Πελάτη σε χαρτί και μαζί με το παραγγελθέν προϊόν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης ή με την προσθήκη τους στο λογαριασμό του Αγοραστή. Στην τελευταία περίπτωση, ο Αγοραστής θα έχει στον Λογαριασμό του μια καταγραφή των πιστοποιητικών εγγύησης που του έχουν εκδοθεί από το https://sahimerdan.net/ και μπορεί να τα αποθηκεύσει ή να τα αρχειοθετήσει ανά πάσα στιγμή.
15.5. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τακτικά τα δεδομένα στο Λογαριασμό του και να τα ελέγχει πριν από κάθε παραγγελία, καθώς ο Πωλητής θα τα χρησιμοποιεί κατά τη συμπλήρωση και την έκδοση του πιστοποιητικού εγγύησης. Ο Αγοραστής πρέπει να σημειώσει ότι ο Πωλητής δεν θα επανεκδώσει πιστοποιητικά εγγύησης που έχουν εκδοθεί βάσει εσφαλμένων ή παλαιών στοιχείων τα οποία ο πρώτος δεν έχει επικαιροποιήσει, γεγονός που θα οδηγήσει στην ακύρωση της εγγύησης για τα σχετικά προϊόντα.
15.6. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν ειδοποιήσει το https://sahimerdan.net/ για την απουσία του πιστοποιητικού εγγύησης εντός 48 (σαράντα οκτώ) ωρών το πολύ από την παραλαβή των αγαθών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καθοριστεί στον ιστότοπο, θα θεωρηθεί ότι αυτό παρασχέθηκε από τον Πωλητή.
15.7. Κατά την παραλαβή της αποστολής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το τέλος ταχυμεταφοράς, ακόμη και στην περίπτωση αποστολής που απορρίπτεται μετά από έλεγχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει το τέλος ταχυμεταφοράς και προς τις δύο κατευθύνσεις (από τον αποστολέα στον παραλήπτη συμπεριλαμβανομένου).

16. ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑΣ
16.1. Η κυριότητα των αγαθών θα μεταβιβαστεί με την παράδοσή τους στον αγοραστή, μετά την πληρωμή τους από αυτόν. Η παράδοση των Αγαθών θα πιστοποιείται με την υπογραφή του Αγοραστή στο έγγραφο μεταφοράς που παρέχεται από τον ταχυμεταφορέα.

17. ΕΥΘΥΝΗ
17.1 Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που υπέστη ο Αγοραστής ή τρίτοι, οι οποίες προέκυψαν ως αποτέλεσμα περιστάσεων ανωτέρας βίας ή περιστάσεων που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του Πωλητή.
17.2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη του Πωλητή περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στην αξία των παραγγελθέντων και εξοφληθέντων αγαθών.

18. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
18.1. Ο σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι: η ενημέρωση των πελατών σχετικά με τις πληροφορίες στους λογαριασμούς τους, η ενημέρωση των αγοραστών σχετικά με την κατάσταση των παραγγελιών τους, η αξιολόγηση των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών, άλλες εμπορικές δραστηριότητες, η διαφήμιση των αγαθών και υπηρεσιών, το μάρκετινγκ, η διαφήμιση, τα μέσα ενημέρωσης, η διοικητική, η έρευνα, η έρευνα αγοράς, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πωλήσεων και της συμπεριφοράς των πελατών.
18.2. Συμπληρώνοντας τα δεδομένα στη φόρμα για τη δημιουργία λογαριασμού ή/και παραγγελίας, ο Πελάτης δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων του https://sahimerdan.net/ και δίνει τη ρητή και κατηγορηματική συγκατάθεσή του ότι όλα αυτά τα δεδομένα θα αρχειοθετηθούν, θα χρησιμοποιηθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία χωρίς εδαφικό ή/και χρονικό περιορισμό από το https://sahimerdan.net/ για δραστηριότητες όπως, ενδεικτικά, εμπορικές δραστηριότητες, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, μάρκετινγκ, διαφήμιση, μέσα μαζικής ενημέρωσης, διοικητική, έρευνα, έρευνα αγοράς, παρακολούθηση και παρακολούθηση των πωλήσεων και της συμπεριφοράς των χρηστών. Επίσης, ο Αγοραστής συμφωνεί ρητά και απερίφραστα ότι τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από το https://sahimerdan.net/, τις θυγατρικές του, τους συνεργάτες του και άλλα τρίτα μέρη στη χώρα και στο εξωτερικό.